SUMMARY OF PERFORMANCE IMPROVEMENT QUARTER I / 2018

       Cùng với khí thế hăng say lao động sản xuất tại các Ban chỉ huy công trường, các phòng ban là một “tinh thần cải tiến” đang sục sôi hơn bao giờ hết của CBCNV trong toàn Công ty.

Với các hoạt động cải tiến được triển khai ngày càng rộng rãi, nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp của tất cả CBCNV. Các chủ đề của đề xuất cải tiến ngày càng phong phú, không chỉ tập trung vào cải tiến hệ thống quy phạm hay các mảng liên quan đến môi trường làm việc, hoạt động văn hóa xã hội trong Công ty mà mở rộng, đi sâu hơn trong lĩnh vực sản xuất; các phương án kỹ thuật trong thi công, thay đổi thiết kế thiết bị, thay đổi các điều khoản hợp đồng giao dịch với nhà cung cấp/các bên liên quan đã và đang đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Trong tháng 4/2018, kết quả hoạt động cải tiến quý I được P.QLCL tổng kết trình Ban lãnh đạo xem xét, từ đó đã có những chỉ đạo kịp thời để vinh danh khích lệ những cá nhân, nhóm và tập thể cùng nhau góp sức tạo nên những đề xuất cải tiến đặc biệt là những đề xuất cải tiến mang lại giá trị làm lợi cao cho Công ty.

      Các kết quả đạt đã đạt được như sau:

1.  Tổng số đề xuất cải tiến trong quý I/2018 là: 50 đề xuất trong đó có 29 đề xuất hợp lệ (chiếm 55%). Khen thưởng khuyến khích 16 đề xuất cải tiến.

2.  Vinh danh và khen thưởng các danh hiệu cải tiến quý I/2018

– Đơn vị cải tiến xuất sắc quý I/2018: Phòng Tiếp thị đấu thầu với giá trị 3.000.000 đồng

– Cá nhân cải tiến xuất sắc quý I/2018: Anh Nguyễn Tuấn Anh B – TP.TTĐT với giá trị 1.000.000 đồng.

3. HĐQT và Ban TGĐ đã quyết định vinh danh và khen thưởng hiệu quả của 02 đề xuất cải tiến với tỷ lệ 20% giá trị làm lợi mang lại cho Công ty:

– Đề xuất cải tiến IP17.51 – Nguyễn Đức Tình – TP.Mua: Tổng giá trị khen thưởng là 28.864.000 đồng

– Đề xuất cải tiến IP18.07a – Nguyễn Văn Kiên – Nhân viên kế toán BCHCT Vân Đồn – Quảng Ninh: Tổng giá trị khen thưởng là 63.845.000 đồng

Rất mong trong thời gian tới hoạt động cải tiến sẽ được triển khai rộng khắp hơn nữa và sẽ có nhiều đề xuất mang lại giá trị gia tăng cho Công ty và cho chính bản thân cá nhân đề xuất/triển khai cải tiến.