Sau 8 năm phát triển, Hùng Thắng thành lập sơ đồ tổ chức công ty với các phòng, ban phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của công ty như sơ đồ dưới đây

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng.