Vui lòng tải file PDF đầy đủ theo link tại cuối bài viết

 

Tải file PDF Hồ sơ năng lực bằng Tiếng Việt tại đây

Tải file PDF Hồ sơ năng lực bằng Tiếng Anh tại đây

Tải file PDF Hồ sơ năng lực bằng Tiếng Trung tại đây